twn als hulp bij KRW-beoordeling

In dit artikel leg ik het gebruik van het package twn uitgewerkt met behulp van een concrete casus: het beoordelen van een waterplantenopname aan de KRW-maatlat voor de soortensamenstelling van macrofyten.

De data

Ik begin met de gegevens van een fictieve waterplantenopname. Deze opname is gedaan in een watergang met het watertype M8 en de bedekkingspercentages hebben betrekking op de hele watergang.

library(twn)
#> twn gebruikt de TWN-lijst van 2023-06-20

print(opname)
#> # A tibble: 18 × 2
#>  taxa                 bedekkingspercentage
#>  <chr>                        <dbl>
#> 1 Caltha palustris ssp. palustris             2
#> 2 Ceratophyllum demersum                 10
#> 3 Chara aspera                      3
#> 4 Chara connivens                     5
#> 5 Cirsium palustre                    1
#> 6 Glyceria maxima                    15
#> 7 Hydrocharis morsus ranae                3
#> 8 Lemna minor                      10
#> 9 Lemna trisulca                     1
#> 10 Myosotis scorpioides ssp scorpioides          1
#> 11 Scirpus lacustris ssp. lacustris            2
#> 12 Stratiotes aloides                   10
#> 13 Symphytum officinale                  1
#> 14 Urtica dioica                      2
#> 15 Utricularia vulgaris                  2
#> 16 Wolffia arrhiza                     2
#> 17 Wolffia columbiana                   5
#> 18 Zannichellia palustris                 1

Controle taxonnamen

Zit de naam in de TWN?

Het komt regelmatig voor dat er fouten worden gemaakt met taxonnamen. Deze fouten kunnen leiden tot problemen met de beoordeling. Daarom is het belangrijk om deze namen eerst te controleren. De functie is_twn() helpt om te controleren of alle taxa wel in de TWN-lijst voorkomen.

library(dplyr)

# Filter alle taxa die niet in de TWN-lijst voorkomen.
opname %>% 
 filter(!is_twn(taxa))
#> # A tibble: 2 × 2
#>  taxa                 bedekkingspercentage
#>  <chr>                        <dbl>
#> 1 Hydrocharis morsus ranae                3
#> 2 Myosotis scorpioides ssp scorpioides          1

Zoals te zien is, zijn er twee taxa die blijkbaar niet in de TWN-lijst voorkomen. Dat is in dit geval het gevolg van twee kleine fouten. In de naam “Hydrocharis morsus ranae” ontbreekt een streepje en in de naam “Myosotis scorpioides ssp scorpioides” ontbreekt een punt. Als dat gecorrigeerd is, kan ik nogmaals gecontroleren of er taxa in de opname zitten die niet in de TWN-lijst voorkomen. Als het goed is levert mijn controle 0 rijen op.


# Correctie van fouten in de taxonnaam
# De originele namen worden gekopieerd naar taxa_orig
opname <- opname %>% 
 # mutate(taxa_orig = taxa, .before = taxa) %>% 
 mutate(taxa = case_when(
  taxa == "Hydrocharis morsus ranae" ~ "Hydrocharis morsus-ranae",
  taxa == "Myosotis scorpioides ssp scorpioides" ~ "Myosotis scorpioides ssp. scorpioides",
  TRUE ~ taxa
 ))

# Zijn er nu nog taxa die niet in de TWN-lijst voorkomen?
opname %>% 
 filter(!is_twn(taxa)) %>% 
 nrow()
#> [1] 0

Zijn de namen ook geldig?

Alle taxonnamen in de opname komen nu ook voor in de TWN-lijst. Dat betekent echter niet dat al deze namen ook geldig zijn. Met twn kan ik deze ongeldige namen op verschillende manieren opsporen.


# Alle taxa die niet status 10, 20 of 80 hebben
opname %>% filter(!is_valid_twn(taxa))
#> # A tibble: 1 × 2
#>  taxa          bedekkingspercentage
#>  <chr>                 <dbl>
#> 1 Zannichellia palustris          1

# Alle taxa die status 30, 91 of 92 hebben
opname %>% filter(twn_status(taxa) %in% c("30", "91", "92"))
#> # A tibble: 1 × 2
#>  taxa          bedekkingspercentage
#>  <chr>                 <dbl>
#> 1 Zannichellia palustris          1

# Alle taxa die niet status 10 hebben
opname %>% filter(!is_status(taxa, c("10"))) %>% 
 mutate(status = twn_status(taxa))
#> # A tibble: 2 × 3
#>  taxa               bedekkingspercentage status
#>  <chr>                      <dbl> <chr> 
#> 1 Scirpus lacustris ssp. lacustris          2 20  
#> 2 Zannichellia palustris               1 92

# Er is ook een taxon met de de status 20

Het taxon “Zannichellia palustris” is door verschillende auteurs niet eenduidig beschreven. Daarom heeft dit taxon de status 92 gekregen en in de TWN-lijst een toevoeging (bijv. [1]) gekregen. Ik ga er nu vanuit dat hier het taxon “Zannichellia palustris [1]” bedoeld is.

opname <- opname %>% 
 mutate(taxa = case_when(
  taxa == "Zannichellia palustris" ~ "Zannichellia palustris [1]",
  TRUE ~ taxa
 ))

Synoniemen

Er zijn behoorlijk wat soorten meer dan één taxonnaam hebben. De TWN-lijst geeft aan welke naam de voorkeur heeft en welke namen een synoniem zijn. Omdat synoniemen niet altijd voorkomen in de beoordelingssytemen is het wenselijk om het gebruik van synoniemen te vermijden.

Bij de controle op de geldigheid van de taxonnamen kwam het taxon “Scirpus lacustris ssp. lacustris” al naar voren als een synoniem (status 20). De functie twn_voorkeurnaam() zoekt de voorkeurnaam op bij een synoniem. Ik gebruik deze functie om alle taxonnamen om te zetten naar de voorkeurnaam.


# Wat is de voorkeurnaam
twn_voorkeurnaam("Scirpus lacustris ssp. lacustris")
#> [1] "Schoenoplectus lacustris"

# Vervang alle namen voor hun voorkeurnaam
opname <- opname %>% mutate(taxa = twn_voorkeurnaam(taxa))

# Hebben alle taxa status 10? 
# NB De status mag ook als getal worden opgegeven.
opname %>% 
 filter(!is_status(taxa, 10)) %>% 
 nrow()
#> [1] 0

Koppelen aan de maatlatlijst

De soortenlijst van de maatlat voor de beoordeling van soortensamenstelling heb ik gedownload uit de aquo-kit. Voor dit voorbeeld heb ik gebruik gemaakt van de maatlat van 2018 voor het watertype M8.(Alle gebruikte tabellen zijn te vinden onderaan in dit artikel)

head(maatlat_taxa)
#> # A tibble: 6 × 5
#>  Groep    Biotaxon.naam   Biotaxon.naam_bron KRWwatertype.code Categorie
#>  <chr>    <chr>       <chr>       <chr>         <int>
#> 1 Waterplanten Alisma gramineum  Alisma gramineum  M8            2
#> 2 Waterplanten Azolla filiculoid… Azolla filiculoid… M8            5
#> 3 Waterplanten Baldellia ranuncu… Baldellia ranuncu… M8            1
#> 4 Waterplanten Callitriche    Callitriche    M8            3
#> 5 Waterplanten Callitriche brutia Callitriche brutia M8            3
#> 6 Waterplanten Callitriche herma… Callitriche herma… M8            3

# Zitten alle taxa van de maatlat wel in de TWN-lijst?
all(is_valid_twn(maatlat_taxa$Biotaxon.naam))
#> [1] TRUE

De fictieve opname bevat soorten die niet voorkomen in de soortenlijst van de maatlat. Sommige soorten (bijv. Urtica dioica - Brandnetel) zijn voor de maatlat niet relevant. Er zitten echter ook taxa in de opname die wel in de maatlatlijst voorkomen, maar op een hoger taxonniveau zoals Chara of Wolffia. Deze taxa moeten wel meegenomen worden in de beoordeling.

# Welke taxa uit de opname ontbreken in de maatlatlijst?
opname %>% filter(!taxa %in% maatlat_taxa$Biotaxon.naam)
#> # A tibble: 6 × 2
#>  taxa              bedekkingspercentage
#>  <chr>                     <dbl>
#> 1 Caltha palustris ssp. palustris          2
#> 2 Chara connivens                  5
#> 3 Cirsium palustre                  1
#> 4 Urtica dioica                   2
#> 5 Wolffia arrhiza                  2
#> 6 Wolffia columbiana                 5

Er zijn 6 taxa die (nog) niet aan de maatlat gekoppeld kunnen worden waarvan er 4 op een hoger niveau wel in de maatlat voorkomen. Speciaal om dit probleem op te lossen is er de functie twn::match_parent(). Deze functie zoekt of een taxon op een hoger taxonniveau overeen komt met een taxon uit een referentielijst. In dit geval is de referentielijst de KRW-maatlat.


# Voeg een kolom toe met namen die gematchd zijn met de namen in de maatlat
opname <- opname %>% 
 mutate(taxa_maatlat = match_parent(taxa, ref_taxa = maatlat_taxa$Biotaxon.naam)) %>% 
 print()
#> # A tibble: 18 × 3
#>  taxa                 bedekkingspercentage taxa_maatlat   
#>  <chr>                        <dbl> <chr>       
#> 1 Caltha palustris ssp. palustris             2 Caltha palustris 
#> 2 Ceratophyllum demersum                 10 Ceratophyllum dem…
#> 3 Chara aspera                       3 Chara aspera   
#> 4 Chara connivens                     5 Chara       
#> 5 Cirsium palustre                     1 <NA>       
#> 6 Glyceria maxima                     15 Glyceria maxima  
#> 7 Hydrocharis morsus-ranae                 3 Hydrocharis morsu…
#> 8 Lemna minor                       10 Lemna minor    
#> 9 Lemna trisulca                      1 Lemna trisulca  
#> 10 Myosotis scorpioides ssp. scorpioides          1 Myosotis scorpioi…
#> 11 Schoenoplectus lacustris                 2 Schoenoplectus la…
#> 12 Stratiotes aloides                   10 Stratiotes aloides
#> 13 Symphytum officinale                   1 Symphytum officin…
#> 14 Urtica dioica                      2 <NA>       
#> 15 Utricularia vulgaris                   2 Utricularia vulga…
#> 16 Wolffia arrhiza                     2 Wolffia      
#> 17 Wolffia columbiana                    5 Wolffia      
#> 18 Zannichellia palustris [1]                1 Zannichellia palu…

4 van de 6 taxa zijn alsnog gekoppeld aan de maatlat. De andere taxa komen niet in de maatlat voor en hoeven daarom niet gekoppeld te worden.

Ik heb nu met behulp van de functies in twn alle taxa in de opname gecontroleerd en gematchd met de taxa in de maatlat. Ik heb de data nu geschikt gemaakt om te kunnen beoordelen met de KRW-maatlat.

KRW beoordeling

Hieronder ga ik verder met de KRW-beoordeling. Ik heb dit deel vooral toegevoegd om het voorbeeld compleet te maken. Aangezien het primaire doel is om de functionaliteit van twn te illustreren geef ik hier maar een beperkte uitleg bij.

# functie zet bedekking om in abundantieklassen
f_abundantieklasse <- approxfun(c(0, 0.0001, 5, 50), c(0,1,2,3), method = "constant")

# koppelen van maatlattabellen aan de opname
opname_gekoppeld <- 
 opname %>% 
 # wegfilteren van taxa die niet in de maatlat zijn gevonden
 filter(!is.na(taxa_maatlat)) %>% 
 # samenvoegen van taxa die in de maatlat onder dezelfde naam vallen
 # Wolffia arrhiza en Wolffia columbiana vallen allebei onder Wolffia
 group_by(taxa_maatlat) %>%
 summarise(bedekkingspercentage = sum(bedekkingspercentage)) %>%
 ungroup() %>%
 # bedekkingen omzetten in abundantieklassen
 mutate(Abundantieklasse = f_abundantieklasse(bedekkingspercentage)) %>% 
 # toevoegen van maatlatcategorieen en scores
 left_join(maatlat_taxa, by = c("taxa_maatlat" = "Biotaxon.naam")) %>% 
 left_join(scores, by = c("Groep", "Abundantieklasse", "Categorie", "KRWwatertype.code")) %>% 
 select(Groep, taxa_maatlat, Abundantieklasse, Categorie, Score, KRWwatertype.code) %>% 
 arrange(Groep, taxa_maatlat) %>% 
 print()
#> # A tibble: 15 × 6
#>  Groep    taxa_maatlat Abundantieklasse Categorie Score KRWwatertype.code
#>  <chr>    <chr>          <dbl>   <int> <int> <chr>      
#> 1 Oeverplanten Caltha palus…        1     2   5 M8        
#> 2 Oeverplanten Glyceria max…        2     4   0 M8        
#> 3 Oeverplanten Myosotis sco…        1     3   2 M8        
#> 4 Oeverplanten Schoenoplect…        1     2   5 M8        
#> 5 Oeverplanten Symphytum of…        1     4   1 M8        
#> 6 Waterplanten Ceratophyllu…        2     4   0 M8        
#> 7 Waterplanten Chara            2     2   4 M8        
#> 8 Waterplanten Chara aspera         1     1   3 M8        
#> 9 Waterplanten Hydrocharis …        1     5   0 M8        
#> 10 Waterplanten Lemna minor         2     5  -1 M8        
#> 11 Waterplanten Lemna trisul…        1     4   1 M8        
#> 12 Waterplanten Stratiotes a…        2     3   2 M8        
#> 13 Waterplanten Utricularia …        1     2   3 M8        
#> 14 Waterplanten Wolffia           2     5  -1 M8        
#> 15 Waterplanten Zannichellia…        1     4   1 M8

# functie voor de ekr formule soortensamenstelling
ekr_formule <- function(som_score, aantal, constante_a, constante_b){
 ekr <- ((som_score / sqrt(aantal)) - (3 / aantal) + constante_b) / constante_a
 
 # EKR dient tussen 0 en 1 te liggen
 ekr <- case_when(ekr < 0 ~ 0, ekr > 1 ~ 1, TRUE ~ ekr)
 ekr
}

# Bereken de ekr voor waterplanten en oeverplanten
deel_ekrs <- 
opname_gekoppeld %>%  
 group_by(Groep) %>% 
 # berekenen van som score en aantal scorende soorten
 summarise(n = n(),
      som_score = sum(Score)) %>% 
 # toevoegen constanten
 left_join(constanten, by = "Groep") %>% 
 # berekenen deel EKR's
 mutate(ekr = ekr_formule(som_score, n, Constante_a, Constante_b)) %>% 
 print()
#> # A tibble: 2 × 7
#>  Groep      n som_score KRWwatertype.code Constante_a Constante_b  ekr
#>  <chr>    <int>   <int> <chr>          <int>    <int> <dbl>
#> 1 Oeverplanten   5    13 M8             8     -2 0.402
#> 2 Waterplanten  10    12 M8             5      1 0.899

# berekenen van de ekr macrofyten soortensamenstelling
deel_ekrs %>% 
 select(Groep, ekr) %>% 
 tidyr::pivot_wider(names_from = Groep, values_from = ekr) %>% 
 mutate(ekr_soortensamenstelling = (2 * Waterplanten + Oeverplanten) / 3, .before = Oeverplanten) %>% 
 rename(deel_ekr_oeverplanten = Oeverplanten, deel_ekr_waterplanten = Waterplanten) %>% 
 print()
#> # A tibble: 1 × 3
#>  ekr_soortensamenstelling deel_ekr_oeverplanten deel_ekr_waterplanten
#>           <dbl>         <dbl>         <dbl>
#> 1          0.733         0.402         0.899

De uiteindelijke EKR-soortensamenstelling voor deze opname is 0.73. Ter vergelijking heb ik ook de EKR berekend zonder eerst de namen op te schonen en te matchen met de maatlat (niet getoond). Als ik dat doe, kan ik maar 8 (i.p.v. 16) taxa koppelen aan de maatlat en is de EKR met 0.50 aanzienlijk lager. Dat laat zien dat een goede voorbewerking van de soortenlijst erg belangrijk is om tot een goede beoordeling te komen.

Tabellen

Om compleet te zijn heb ik hieronder de gebruikte tabellen weergegeven. Deze kunnen gebruikt worden om bovenstaande code zelf uit te voeren..

opname <- tibble::tribble(
                           ~taxa, ~bedekkingspercentage,
             "Caltha palustris ssp. palustris",          2,
                 "Ceratophyllum demersum",          10,
                      "Chara aspera",          3,
                     "Chara connivens",          5,
                    "Cirsium palustre",          1,
                     "Glyceria maxima",          15,
                "Hydrocharis morsus ranae",          3,
                       "Lemna minor",          10,
                     "Lemna trisulca",          1,
          "Myosotis scorpioides ssp scorpioides",          1,
            "Scirpus lacustris ssp. lacustris",          2,
                   "Stratiotes aloides",          10,
                  "Symphytum officinale",          1,
                      "Urtica dioica",          2,
                  "Utricularia vulgaris",          2,
                     "Wolffia arrhiza",          2,
                   "Wolffia columbiana",          5,
                 "Zannichellia palustris",          1,
          )


maatlat_taxa <- tibble::tribble(
             ~Groep,             ~Biotaxon.naam,       ~Biotaxon.naam_bron, ~KRWwatertype.code, ~Categorie,
         "Waterplanten",           "Alisma gramineum",        "Alisma gramineum",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",          "Azolla filiculoides",      "Azolla filiculoides",        "M8",     5L,
         "Waterplanten",        "Baldellia ranunculoides",    "Baldellia ranunculoides",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",              "Callitriche",          "Callitriche",        "M8",     3L,
         "Waterplanten",          "Callitriche brutia",       "Callitriche brutia",        "M8",     3L,
         "Waterplanten",      "Callitriche hermaphroditica",  "Callitriche hermaphroditica",        "M8",     3L,
         "Waterplanten",        "Callitriche obtusangula",    "Callitriche obtusangula",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",        "Callitriche platycarpa",     "Callitriche platycarpa",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",        "Ceratophyllum demersum",     "Ceratophyllum demersum",        "M8",     4L,
         "Waterplanten",        "Ceratophyllum submersum",    "Ceratophyllum submersum",        "M8",     3L,
         "Waterplanten",                 "Chara",             "Chara",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",             "Chara aspera",          "Chara aspera",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",           "Chara globularis",        "Chara globularis",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",             "Chara hispida",         "Chara hispida",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",            "Chara vulgaris",         "Chara vulgaris",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",         "Eleocharis acicularis",     "Eleocharis acicularis",        "M8",     3L,
         "Waterplanten",          "Eleogiton fluitans",       "Eleogiton fluitans",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",           "Elodea canadensis",       "Elodea canadensis",        "M8",     3L,
         "Waterplanten",           "Elodea nuttallii",        "Elodea nuttallii",        "M8",     4L,
         "Waterplanten",         "Equisetum fluviatile",      "Equisetum fluviatile",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",        "Fontinalis antipyretica",    "Fontinalis antipyretica",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",           "Groenlandia densa",       "Groenlandia densa",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",          "Hottonia palustris",       "Hottonia palustris",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",       "Hydrocharis morsus-ranae",    "Hydrocharis morsus-ranae",        "M8",     5L,
         "Waterplanten",              "Lemna gibba",          "Lemna gibba",        "M8",     5L,
         "Waterplanten",              "Lemna minor",          "Lemna minor",        "M8",     5L,
         "Waterplanten",             "Lemna minuta",          "Lemna minuta",        "M8",     5L,
         "Waterplanten",            "Lemna trisulca",         "Lemna trisulca",        "M8",     4L,
         "Waterplanten",           "Lemna turionifera",       "Lemna turionifera",        "M8",     5L,
         "Waterplanten",         "Myriophyllum spicatum",     "Myriophyllum spicatum",        "M8",     4L,
         "Waterplanten",      "Myriophyllum verticillatum",   "Myriophyllum verticillatum",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",             "Najas marina",          "Najas marina",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",                "Nitella",            "Nitella",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",           "Nitella flexilis",        "Nitella flexilis",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",            "Nitella hyalina",        "Nitella hyalina",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",           "Nitella mucronata",       "Nitella mucronata",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",             "Nitella opaca",         "Nitella opaca",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",          "Nitellopsis obtusa",       "Nitellopsis obtusa",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",             "Nuphar lutea",          "Nuphar lutea",        "M8",     3L,
         "Waterplanten",             "Nymphaea alba",         "Nymphaea alba",        "M8",     3L,
         "Waterplanten",          "Nymphoides peltata",       "Nymphoides peltata",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",          "Persicaria amphibia",      "Persicaria amphibia",        "M8",     4L,
         "Waterplanten",        "Potamogeton acutifolius",    "Potamogeton acutifolius",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",        "Potamogeton compressus",     "Potamogeton compressus",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",          "Potamogeton crispus",      "Potamogeton crispus",        "M8",     3L,
         "Waterplanten",          "Potamogeton lucens",       "Potamogeton lucens",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",        "Potamogeton mucronatus",     "Potamogeton mucronatus",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",          "Potamogeton natans",       "Potamogeton natans",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",          "Potamogeton nodosus",      "Potamogeton nodosus",        "M8",     3L,
         "Waterplanten",       "Potamogeton obtusifolius",    "Potamogeton obtusifolius",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",        "Potamogeton pectinatus",     "Potamogeton pectinatus",        "M8",     4L,
         "Waterplanten",        "Potamogeton perfoliatus",    "Potamogeton perfoliatus",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",      "Potamogeton polygonifolius",   "Potamogeton polygonifolius",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",        "Potamogeton praelongus",     "Potamogeton praelongus",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",         "Potamogeton pusillus",      "Potamogeton pusillus",        "M8",     4L,
         "Waterplanten",        "Potamogeton trichoides",     "Potamogeton trichoides",        "M8",     3L,
         "Waterplanten",         "Ranunculus circinatus",     "Ranunculus circinatus",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",            "Riccia fluitans",        "Riccia fluitans",        "M8",     4L,
         "Waterplanten",          "Ricciocarpos natans",      "Ricciocarpos natans",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",          "Spirodela polyrhiza",      "Spirodela polyrhiza",        "M8",     5L,
         "Waterplanten",          "Stratiotes aloides",       "Stratiotes aloides",        "M8",     3L,
         "Waterplanten",          "Tolypella intricata",      "Tolypella intricata",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",          "Tolypella prolifera",      "Tolypella prolifera",        "M8",     1L,
         "Waterplanten",         "Utricularia vulgaris",      "Utricularia vulgaris",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",               "Vaucheria",           "Vaucheria",        "M8",     2L,
         "Waterplanten",                "Wolffia",            "Wolffia",        "M8",     5L,
         "Waterplanten",      "Zannichellia palustris [1]",   "Zannichellia palustris [1]",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",            "Acorus calamus",         "Acorus calamus",        "M8",     5L,
         "Oeverplanten",         "Agrostis stolonifera",      "Agrostis stolonifera",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",          "Alisma lanceolatum",       "Alisma lanceolatum",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",       "Alisma plantago-aquatica",    "Alisma plantago-aquatica",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",        "Alopecurus geniculatus",     "Alopecurus geniculatus",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",           "Apium nodiflorum",        "Apium nodiflorum",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",             "Berula erecta",         "Berula erecta",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",             "Bidens cernua",         "Bidens cernua",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",            "Bidens connata",         "Bidens connata",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",            "Bidens frondosa",        "Bidens frondosa",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",           "Bidens tripartita",       "Bidens tripartita",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",        "Bolboschoenus maritimus",    "Bolboschoenus maritimus",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",          "Butomus umbellatus",       "Butomus umbellatus",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",            "Calla palustris",        "Calla palustris",        "M8",     1L,
         "Oeverplanten",           "Caltha palustris",        "Caltha palustris",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",              "Carex acuta",          "Carex acuta",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",           "Carex acutiformis",       "Carex acutiformis",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",            "Carex aquatilis",        "Carex aquatilis",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",            "Carex disticha",         "Carex disticha",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",              "Carex elata",          "Carex elata",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",              "Carex hirta",          "Carex hirta",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",           "Carex lasiocarpa",        "Carex lasiocarpa",        "M8",     1L,
         "Oeverplanten",             "Carex otrubae",         "Carex otrubae",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",           "Carex paniculata",        "Carex paniculata",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",          "Carex pseudocyperus",      "Carex pseudocyperus",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",             "Carex riparia",         "Carex riparia",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",            "Carex rostrata",         "Carex rostrata",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",          "Catabrosa aquatica",       "Catabrosa aquatica",        "M8",     5L,
         "Oeverplanten",             "Cicuta virosa",         "Cicuta virosa",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",           "Cladium mariscus",        "Cladium mariscus",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",           "Comarum palustre",        "Comarum palustre",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",       "Eleocharis palustris [1]",    "Eleocharis palustris [1]",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",          "Epilobium hirsutum",       "Epilobium hirsutum",        "M8",     5L,
         "Oeverplanten",         "Epilobium parviflorum",     "Epilobium parviflorum",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",          "Equisetum palustre",       "Equisetum palustre",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",         "Eupatorium cannabinum",     "Eupatorium cannabinum",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",          "Filipendula ulmaria",      "Filipendula ulmaria",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",          "Galium palustre [1]",      "Galium palustre [1]",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",           "Glyceria fluitans",       "Glyceria fluitans",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",            "Glyceria maxima",        "Glyceria maxima",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",           "Hippuris vulgaris",       "Hippuris vulgaris",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",         "Hydrocotyle vulgaris",      "Hydrocotyle vulgaris",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",           "Iris pseudacorus",        "Iris pseudacorus",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",          "Juncus articulatus",       "Juncus articulatus",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",            "Juncus bufonius",        "Juncus bufonius",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",         "Juncus conglomeratus",      "Juncus conglomeratus",        "M8",     1L,
         "Oeverplanten",            "Juncus effusus",         "Juncus effusus",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",          "Juncus subnodulosus",      "Juncus subnodulosus",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",           "Lycopus europaeus",       "Lycopus europaeus",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",         "Lysimachia nummularia",     "Lysimachia nummularia",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",        "Lysimachia thyrsiflora",     "Lysimachia thyrsiflora",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",          "Lysimachia vulgaris",      "Lysimachia vulgaris",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",           "Lythrum salicaria",       "Lythrum salicaria",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",            "Mentha aquatica",        "Mentha aquatica",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",         "Menyanthes trifoliata",     "Menyanthes trifoliata",        "M8",     1L,
         "Oeverplanten",         "Myosotis scorpioides",      "Myosotis scorpioides",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten", "Myosotis scorpioides ssp. scorpioides",      "Myosotis scorpioides",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",        "Nasturtium microphyllum",    "Nasturtium microphyllum",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",         "Nasturtium officinale",     "Nasturtium officinale",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",           "Oenanthe aquatica",       "Oenanthe aquatica",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",          "Oenanthe fistulosa",       "Oenanthe fistulosa",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",         "Persicaria hydropiper",     "Persicaria hydropiper",        "M8",     5L,
         "Oeverplanten",           "Persicaria mitis",        "Persicaria mitis",        "M8",     5L,
         "Oeverplanten",          "Peucedanum palustre",      "Peucedanum palustre",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",         "Phalaris arundinacea",      "Phalaris arundinacea",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",         "Phragmites australis",      "Phragmites australis",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",             "Poa trivialis",         "Poa trivialis",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",          "Ranunculus flammula",      "Ranunculus flammula",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",           "Ranunculus lingua",       "Ranunculus lingua",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",         "Ranunculus sceleratus",     "Ranunculus sceleratus",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",           "Rorippa amphibia",        "Rorippa amphibia",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",          "Rumex hydrolapathum",      "Rumex hydrolapathum",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",        "Sagittaria sagittifolia",    "Sagittaria sagittifolia",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",       "Schoenoplectus lacustris",    "Schoenoplectus lacustris",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",    "Schoenoplectus tabernaemontani", "Schoenoplectus tabernaemontani",        "M8",     1L,
         "Oeverplanten",          "Scirpus sylvaticus",       "Scirpus sylvaticus",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",       "Scutellaria galericulata",    "Scutellaria galericulata",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",            "Sium latifolium",        "Sium latifolium",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",           "Solanum dulcamara",       "Solanum dulcamara",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",           "Sonchus palustris",       "Sonchus palustris",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",          "Sparganium emersum",       "Sparganium emersum",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",          "Sparganium erectum",       "Sparganium erectum",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",           "Stachys palustris",       "Stachys palustris",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",         "Symphytum officinale",      "Symphytum officinale",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",         "Tephroseris palustris",     "Tephroseris palustris",        "M8",     2L,
         "Oeverplanten",         "Triglochin palustris",      "Triglochin palustris",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",          "Typha angustifolia",       "Typha angustifolia",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",            "Typha latifolia",        "Typha latifolia",        "M8",     5L,
         "Oeverplanten",         "Valeriana officinalis",     "Valeriana officinalis",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",          "Veronica beccabunga",      "Veronica beccabunga",        "M8",     3L,
         "Oeverplanten",           "Veronica catenata",       "Veronica catenata",        "M8",     4L,
         "Oeverplanten",          "Veronica scutellata",      "Veronica scutellata",        "M8",     3L
         )

scores <- tibble::tribble(
          ~Groep, ~KRWwatertype.code, ~Abundantieklasse, ~Categorie, ~Score,
      "Waterplanten",        "M8",        1L,     1L,   3L,
      "Waterplanten",        "M8",        1L,     2L,   3L,
      "Waterplanten",        "M8",        1L,     3L,   2L,
      "Waterplanten",        "M8",        1L,     4L,   1L,
      "Waterplanten",        "M8",        1L,     5L,   0L,
      "Waterplanten",        "M8",        2L,     1L,   5L,
      "Waterplanten",        "M8",        2L,     2L,   4L,
      "Waterplanten",        "M8",        2L,     3L,   2L,
      "Waterplanten",        "M8",        2L,     4L,   0L,
      "Waterplanten",        "M8",        2L,     5L,  -1L,
      "Waterplanten",        "M8",        3L,     1L,   6L,
      "Waterplanten",        "M8",        3L,     2L,   4L,
      "Waterplanten",        "M8",        3L,     3L,   0L,
      "Waterplanten",        "M8",        3L,     4L,  -1L,
      "Waterplanten",        "M8",        3L,     5L,  -3L,
      "Oeverplanten",        "M8",        1L,     1L,   9L,
      "Oeverplanten",        "M8",        1L,     2L,   5L,
      "Oeverplanten",        "M8",        1L,     3L,   2L,
      "Oeverplanten",        "M8",        1L,     4L,   1L,
      "Oeverplanten",        "M8",        1L,     5L,   0L,
      "Oeverplanten",        "M8",        2L,     1L,   8L,
      "Oeverplanten",        "M8",        2L,     2L,   4L,
      "Oeverplanten",        "M8",        2L,     3L,   1L,
      "Oeverplanten",        "M8",        2L,     4L,   0L,
      "Oeverplanten",        "M8",        2L,     5L,  -2L,
      "Oeverplanten",        "M8",        3L,     1L,   6L,
      "Oeverplanten",        "M8",        3L,     2L,   3L,
      "Oeverplanten",        "M8",        3L,     3L,   0L,
      "Oeverplanten",        "M8",        3L,     4L,  -3L,
      "Oeverplanten",        "M8",        3L,     5L,  -9L
      )

constanten <- tibble::tribble(
            ~Groep, ~KRWwatertype.code, ~Constante_a, ~Constante_b,
        "Waterplanten",        "M8",      5L,      1L,
        "Oeverplanten",        "M8",      8L,     -2L
        )